Polityka Prywatności i Cookies

Cookies

Pliki cookie to pliki tekstowe wykorzystywane do zapisywania pewnych informacji na Twoim komputerze. Cookies nie są szkodliwe dla Ciebie jak i Twojego komputera. Dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. Stosowanie cookies umożliwia podnoszenie jakości naszych usług oraz zwiększania zadowolenia naszych użytkowników dzięki przechowywaniu ich preferencji oraz śledzeniu trendów poruszania się po serwisie www.torbykraft.pl

Polityka Prywatności

Podczas wypełniania formularza kontaktowego w serwisie www.torbykraft.pl wymagamy podania imienia i nazwiska, adresu e-mail. Właściciel serwisu www.torbykraft.pl przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami. Adresów e-mail używamy w celu powiadamiania użytkowników o czynnościach niezbędnych do realizacji treści zapytania oraz okazjonalnie treści reklamowych. Podanie danych nie jest obowiązkowe. Tylko od Ciebie zależy, czy udostępnisz je innym użytkownikom.

Kto jest administratorem danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Mariopack z siedzibą w Katowicach, ul. Wiązowa 5, 40-175 Katowice, NIP 954-243-45-44. Mariopack przetwarza dane osobowe na podstawie:

 • pisemnej zgody udzielonej przez Klienta
 • zgody udzielonej przez Klienta uzupełniającego formularz kontaktowy

Czy MARIOPACK przekazuje dane osobowe innym podmiotom (np. firmom, dostawcom)?

Nie. MARIOPACK nie przekazuje danych innych podmiotom

Czy MARIOPACK przekazuje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie. Mariopack nie przekazuje danych innych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy mogę wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Tak. Każdy Użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofać zgodę można w każdym momencie. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać kontaktując się z Mariopack. Mariopack informuje, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Mariopack dokonało na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Czy MARIOPACK dokonuje profilowania?

Na podstawie zanonimizowanych danych dostarczonych przez Użytkowników (pliki cookies, dane o wykorzystywanym urządzeniu itp.) Mariopack może dokonywać profilowania, tj. dostosowywać zawartość Serwisu do preferencji użytkowników. Podstawą prawną tego działania jest uzasadniony interes Mariopack (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dokonując analizy ochrony praw i wolności uznaliśmy, że takie działanie nie ma istotnego wpływu na prywatność użytkowników. Działania te pozwalają nam na lepsze świadczenie usług i dostosowanie Serwisu do potrzeb użytkowników. Działania te odzwierciedlają więc oczekiwania użytkowników.

Jak długo MARIOPACK będzie przechowywać moje dane osobowe?

Mariopack będzie przechowywać dane osobowe przez cały okres niezbędny do realizacji zamówionej usługi, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody - do czasu jej wycofania. Po zakończeniu usługi dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych lub cywilnych.

Jakie są prawa Użytkowników w związku z ich danymi osobowymi?

Prawo do sprzeciwu - art. 21 RODO.

Każdy Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Mariopack przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub w przypadku profilowania lub marketingu bezpośredniego.

Rezygnacja (wypisanie się) z otrzymywania informacji o zmianach i nowościach w Serwisie, będzie oznaczało sprzeciw w stosunku do przetwarzania danych osobowych. Jeżeli wniesienie sprzeciwu będzie odpowiadało prawu, w takim przypadku Mariopack nie będzie przetwarzało już danych osobowych w tym celu.

Prawo dostępu do danych - art. 15 RODO

Każdy Użytkownik ma prawo do uzyskania od Mariopack potwierdzenia, czy Mariopack przetwarza jego dane osobowe. Żeby przekazać potwierdzenie właściwej osobie i nie naruszyć tym samym praw innych osób, Mariopack może prosić o przekazanie dodatkowych informacji w celu potwierdzenia tożsamości osoby składającej taki wniosek.

Wykonując to prawo, każdy Użytkownik może:

 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych
 • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza EOG
 • ponadto, każdy użytkownik może uzyskać kopię danych osobowych jakie są przetwarzane przez Mariopack

Prawo do poprawiania danych osobowych - art. 16 RODO

Każdy Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie poprawić dane osobowe go dotyczące, jeżeli dane osobowe przetwarzane przez Mariopack są nieprawidłowe. Każdy użytkownik ma również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia dotyczących tych danych.

Prawo do bycia zapomnianym - art. 17 RODO

Każdy Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia części lub całości swoich danych osobowych. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku:

 • cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych
 • dane osobowe stały się zbędne dla celów w jakich Mariopack przetwarzał te dane osobowe
 • wniesiony został sprzeciw zgodny z art. 21 RODO, a Mariopack nie dysponuje inną podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim

Pomimo wykonania prawa do bycia Mariopack może w dalszym ciągu przetwarzać wszystkie lub część danych osobowych z uwagi m.in. na obowiązki prawne ciążące na Mariopack (np. obowiązki podatkowe) lub z uwagi na obronę lub dochodzenie ewentualnych roszczeń bądź z uwagi na prawo korzystania z wolności wypowiedzi i prawo do informacji.

Dla potwierdzenia tożsamości Użytkownika, który wykonuje prawo do bycia zapomnianym możemy prosić o wypełnienie formularza. Formularz ten pozwoli nam na dokładne zidentyfikowanie Użytkownika.

Prawo do ograniczenia przetwarzania - art. 18 RODO

Każdy Użytkownik, zgodnie z art. 18 ROO, ma prawo do ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych osobowych. Prawo to oznacza, że użytkownik ma prawo zażądać, aby jego dane osobowe nie były przetwarzane do czasu rozpatrzenia żądania. W takiej sytuacji użytkownik nie będzie miał dostępu tylko do takich funkcjonalności www.torbykraft.pl, które nie będzie łączyło się w wykorzystaniem danych osobowych.

Prawo to można wykonać w następujących sytuacjach:

 • gdy Użytkownik kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Mariopack ograniczy ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych osobowych, jednak nie dłuższy niż 14 dni
 • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażądał ograniczenia ich wykorzystania
 • gdy dane osobowe Użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 • gdy Użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy ochrona interesów, praw i wolności użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Mariopack, przetwarzając dane osobowe użytkownika

Prawo do przenoszenia danych - art. 20 RODO

Każdy Użytkownik, zgodnie z art. 20 RODO, ma prawo do przenoszenia dotyczących go danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych oznacza, że Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym formacie dane osobowe, które dostarczyło Mariopack. Dane te można przesłać dowolnemu podmiotowi. Można również wnioskować, żeby Mariopack przesłało te dane osobowe innemu, wskazanemu przez Użytkownika, administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.

Czy mam prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Tak, każdy Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W jaki sposób MARIOPACK zabezpiecza dane osobowe?

Mariopack dokłada starań, aby przetwarzane dane osobowe były bezpieczne. W tym celu stosowane są rozwiązania techniczne i organizacyjne, które mają za zadanie zabezpieczenie danych osobowych. Tymi środkami są w szczególności:

 • regularne testowanie infrastruktury informatycznej pod kątem bezpieczeństwa
 • kontrolowanie dostępu do danych